2014 – Konsultacje metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako języka obcego na Ukrainie. Zakopane 02 – 10 stycznia 2014

W 2012 r. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE utworzyła i kompleksowo wyposażyła gabinet edukacyjny do nauki języka polskiego, polskiej historii i kultury, przy Kurii Biskupiej Odessko-Symferopolskiej Diecezji Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Odessie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podobnym projektem było utworzenie w 2013 r. Informacyjno – Edukacyjnego Centrum Polskiej Nauki i Kultury wspólnie z Konsulatem Generalnym w Sewastopolu. Tam także

Fundacja zrealizowała oprócz profesjonalnego wyposażenia sali konferencyjnej, multimedialny gabinet edukacyjny do nauki języka polskiego.

Poprzez organizowanie konsultacji metodycznych dla nauczycieli języka polskiego oraz pomoc w postaci przekazywania podręczników i innych pomocy naukowych, Fundacja udziela tym placówkom stałego wsparcia programowego.

W tym celu przekazano podręczniki i programy komputerowe dla gabinetu do nauki języka polskiego, polskiej historii i kultury w Odessie oraz Informacyjno – Edukacyjnego Centrum Polskiej Nauki i Kultury w Sewastopolu.

Kierując się zgłaszanymi przez wiele organizacji polonijnych prośbami o pomoc w organizowaniu nauki języka polskiego, nie tylko na Ukrainie, Fundacja będzie w przyszłości podejmowała działania w tym kierunku.

Ukraina jest 3 na świecie państwem pod względem zainteresowania nauką języka polskiego.

Co roku języka polskiego uczy się tam ok. 50 000 osób.

Ostatnio z roku na rok progresywnie wzrasta zainteresowanie Ukraińców pochodzenia polskiego zdobyciem Karty Polaka. Razem z postępującym wyrównywaniem poziomu cywilizacyjnego postkomunistycznych krajów Europy Wschodniej, do których należy również Ukraina, postępuje naturalny proces poszukiwania korzeni indywidualnej tożsamości. Dotyczy to w szczególności ukraińskiej młodzieży pochodzenia polskiego, która niezwykle często nie posługuje się językiem polskim, ani ukraińskim – tylko rosyjskim.

Wśród Ukraińców pochodzenia polskiego przystępujących do nauki naszego języka przeważającą część stanowi młodzież przyzwyczajona już do obcowania z cyfrowymi technikami przekazu informacji.

Ten fakt dodatkowo uzasadnia potrzebę wprowadzenia do nauki języka multimedialnego sprzętu, który umożliwia zastosowanie współczesnych technik dydaktycznych. Dzięki zastosowaniu tego sprzętu możliwe jest wzbogacenie nauki o szeroki kontekst bogactwa polskiej kultury narodowej, której coraz większa część jest dostępna w zdigitalizowanej formie.

Organizowane przez nas gabinety do nauki języka polskiego w oparciu o ich wyposażenie i bazę lokalową będą stopniowo przekształcane w ośrodki informacji i wiedzy o Polsce oraz szkoły polonijnych liderów. Wieloletnia działalność Fundacji na rzecz Polonii oraz nasze kontakty w kraju i za granicą pozwolą na wsparcie programowe dla działalności tych ośrodków. Będą one kształcić polonijnych liderów na Ukrainie oraz zachęcać ich do aktywnego wchodzenia w instytucje samorządowe Ukrainy, w celu reprezentowania praw polskiej mniejszości narodowej w tym kraju.